4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Projekty zabezpečované spoločnosťou 4S go, s.r.o.

Spoločnosť 4S go, s.r.o. ďalej ponúka a je schopná:

 • zabezpečiť a realizovať audit v oblasti logistiky,
 • navrhovať a riešiť stratégiu budovania a rozvoja logistických centier,
 • navrhovať a riešiť stratégiu prognózy materiálových a tovarových tokov v rámci SR a v rámci Európy,
 • navrhovať a riešiť stratégiu dopravného napojenia logistických centier na dopravnú sieť Európy,
 • navrhovať a riešiť alokáciu a layout firem, skladov, distribučných centier, výrobných zariadení, prevádzok, logistických centier,
 • navrhovať a optimalizovať systémy distribúcie tovarov,
 • navrhovať a optimalizovať skladovacie systémy,
 • riešiť návrh a výber informačného systému vrátane implementácie, poradenstva a konzultácií,
 • riešiť navrhovanie a hodnotenie výrobných stratégií,
 • riešiť logistiku nákupu, t.j. analýzu a optimalizáciu procesu nákupu, zisťovanie a krytie potrieb,
 • riešiť logistiku zásobovania a optimalizáciu procesu zásobovania, voľbu zásobovacej stratégie,
 • riešiť logistiku skladovania, t.j. analýzu a optimalizáciu procesu skladovania,
 • riešiť logistiku výroby, t.j. analýzu a optimalizáciu výrobných procesov,
 • riešiť logistiku distribúcie, t.j. navrhovať, analyzovať a optimalizovať distribučný systém podniku,
 • riešiť logistiku odbytu, t.j. analýzu a optimalizáciu procesu predaja, zákaznícky servis,
 • realizovať controlling logistického systému firmy,
 • hodnotiť logistickú výkonnosť a efektívnosť logistického systému firmy,
 • riešiť plánovanie a prognózovanie výroby (výrobné, kapacitné, agregované plánovanie),
 • riešiť a navrhovať technické a technologické prostriedky logistiky,
 • riešiť vnútropodnikovú a medzioperačnú dopravu v logistických a výrobných centrách,
 • analyzovať a riešiť dopravno-prepravné procesy v podnikoch s cieľom ich optimalizácie,
 • poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravno-logistických riešení,
 • riešiť racionalizáciu verejnej hromadnej dopravy,
 • riešiť a realizovať prieskum dopravného trhu, tvorbu dotazníkov a realizáciu prieskumu,
 • riešiť inteligentnú dopravu v mestách,
 • riešiť regionálnu logistiku,
 • navrhovať a riešiť systémy automatickej identifikácie,
 • navrhovať a vyhodnocovať efektívnosť biznis procesov z rôznych hľadísk,
 • navrhovať Supply Chain Management (SCM) pre konkrétne potreby firmy.

Konkrétny prístup k riešeniu je závislý od stavu pripravovaného projektu a možnosti vstupu s konkrétnymi obmedzeniami vyplývajúcimi zo stavu konkrétneho riešenia. Detaily a požiadavky budú spresnené a dohodnuté v procese prípravy zmlúv a dohôd v závislosti od konkrétnej úlohy.


 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 www.4sgo.eu   
IČO: 46623001  DIČ: 2023501711
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!