4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Školenia a kurzy zabezpečované spoločnosťou 4S go, s.r.o.

Kurzy zabezpečujú renomovaní odborníci z daných oblastí. Forma kurzov:

 • jednorazové kurzy,
 • ďalšie dovzdelávanie pre danú oblasť činnosti (skupina predmetov z oblasti logistiky, dopravy a ekonomiky podľa požiadaviek podnikov a firiem).

Jednorazové kurzy slúžia na zvýšenie odbornosti pracovníkov v konkrétnych oblastiach a pracovných pozíciách so zameraním sa na oblasti logistika, doprava a ekonomické poradenstvo. V rámci jednorazových kurzov logistiky budú účastníci kurzu oboznámení s metodikou, metódami a ich praktickým využitím pre danú oblasť, budú oboznámení s postupmi a činnosťami, ktoré je pre zabezpečenie a výkon logistiky potrebné dodržiavať. Na konkrétnych prípadových štúdiách, ktoré boli riešené a realizované v praxi, pre konkrétnu oblasť logistiky, účastníci kurzu získajú prehľad o možnostiach riešenia nedostatkov a z hľadiska analógie si budú môcť porovnať vlastnú úroveň a kvalitu činnosti v predmetnej oblasti. Jednorazové kurzy sú realizované podľa individuálnych požiadaviek pracovníkov a účastníkov kurzov.

Kurzy sú realizované podľa požiadaviek zákazníkov, buď priamo v priestoroch podnikov a firiem, resp. vo vzdelávacích priestoroch v Košiciach. Kurzy môžu byť buď 8 hodinové, resp. dvojdňové 16 hodinové. Ceny kurzov sú určené paušálne, maximálny počet účastníkov v rámci jedného kurzu je 20.

Jednorazové kurzy sú zamerané do nasledovných oblastí:

 • logistika zásobovania a distribúcie,
 • logistika výroby,
 • logistický controlling,
 • simulačné systémy a ich aplikácia v oblasti logistiky,
 • strategická logistika,
 • komerčná logistika,
 • základy logistiky,
 • logistika informácií,
 • CMR a jeho detaily,
 • kombinovaná a intermodálna doprava,
 • účtovníctvo, mzdy a personálna agenda.

Ďalšie dovzdelávanie pre danú oblasť činnosti je forma kurzov, ktorá je v rozsahu 40 hodín (päť dní po 8 hodín). Kurz je tvorený skupinou predmetov z oblasti logistiky, dopravy a ekonomiky podľa požiadaviek záujemcov o kurz a ich individuálnych a konkrétnych potrieb pre svoju činnosť. Maximálny počet účastníkov dovzdelávacieho kurzu je 20.


 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 www.4sgo.eu   
IČO: 46623001  DIČ: 2023501711
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!